تبليغاتX
بانک دانش
محصولات جدید

ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي ا

بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهك

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعالي

بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران

بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادر

بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي شركت سهامي خاص گلهار

بررسي و تجزيه تحليل سيستم مالي وكنترل داخلي شركت سهامي خاص گلهار

بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک (داخلي – خارجي)

بررسي وضعيت فروش محصولات چرمي‌سبک (داخلي – خارجي)

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

شناسه کامل سفارش: